Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
Slavnost Zjevení Páně
V Matoušově evangeliu obsahuje první kapitola Ježíšův rodokmen a zprávu o zvěstování svatému Josefovi, druhá líčí klanění mudrců a útěk Svaté rodiny do Egypta. Samotné narození Ježíše je obsaženo ve dvou verších na přelomu obou kapitol.

Při dnešní slavnosti nasloucháme evangelijnímu úryvku o mudrcích z východu, kteří se putují poklonit narozenému králi. Poklona, úcta, adorace patří jen pravému Bohu – i my při mši svaté z úcty k Pánu Ježíši klekáme jen při proměňování, modlitbě Beránku Boží a na Velký pátek při uctívání kříže. Mágové vidí hvězdu a putují za předpovězenou Hvězdou, která vzejde z Jákoba (Nm 24,17).

Herodes se leká a ptá se na Mesiáše – nebude chtít král Židů osvobodit svůj národ? Nebude chtít ohrozit jeho moc? Spoustu lidí si nedokáže představit spravedlivého krále svého lidu (Jer 23,5), který by nejednal násilně, a přesto byl pastýřem a vévodou svého lidu a byl novým Davidem (2 Sam 5,2, 2 Sam 7,16).

Hvězda přivádí mudrce k dítěti a oni se radují velikou radostí, klanějí se mu a obětují své dary. Stejně jako Josef při zvěstování (Mt 1,20), útěku do Egypta (Mt 2,13) a návratu z něj (Mt 2,19.22) naslouchají pokynům anděla Páně ve snu a vracejí se domů jinou cestou.

První čtení z proroka Izajáše (Iz 60,1–6) také hovoří o světle, které zazáří nad Jeruzalémem, a o národech a králích putujících v této záři. Také zde se všichni shromáždili kolem Jeruzaléma. Také zde se hovoří o pokladech národů putujících k němu, o velbloudech z Midjanu, Efy a Sáby. Také zde se hovoří o zlatu a kadidlu.

Podobně v odpovědi na žalm zpíváme, že se ti, Hospodine, budou klanět všechny národy země a ve verších (Žl 72) o spravedlivé vládě královského syna, který se smilovává nad nuzným a kterému se všichni králově budou klanět. Jako pohanští mágově přišli za narozeným Ježíšem, tak svatý Pavel ve druhém čtení (Ef 3,2-3a.5-6) připomíná, že také pohané mají stejná dědická práva a jsou údy téhož těla jako Židé.

Liturgie dnešního dne ale nepřipomíní jen klanění mágů z východu, ale i proměnění vody ve víno v galilejské Káně a křest Krista v řece Jordánu (srov. 2. nešpory, antifona ke kantiku Panny Marie).Liturgická čtení
První čtení: Iz 60,1-6
Žalm: Žl 72,1-2.7-8.10-11.12-13
Druhé čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Kořeněný letopočet
Dnes je ...
7 664
 dní

183 946
 hodin

11 036 787
 minut

662 207 241
 sekund

... kořeněného letopočtu.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace