Hluboké koření
  Hluboké koření vás vítá na svých stránkách.
 Zpět na seznam článků...
1. neděle adventní (cyklus B)
„Ty, Hospodine, jsi náš otec.“ (Iz 63,16b) Tímto oslovením začíná první čtení nového liturgického roku. Starý zákon zatím nezná tajemství Boží Trojice. Dosud nepřišel Pán Ježíš, aby zjevil Boha Otce, Syna a Ducha svatého.

Hospodin je přesto otcem, který si vybral Izrael za svůj vyvolený národ, za svého syna. Paralelu s dnešním prvním čtením můžeme hledat u proroka Ozeáše: „Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho, a z Egypta jsem povolal svého syna.“ (Oz 11,1)

Hospodin ústy Ozeášovými pokračuje: Já jsem je učil chodit, bral jsem je na svá ramena, pouty laskavosti jsem je táhl, skláněl jsem se k nim, abych jim dal najíst. (srov. Oz 11,3n) „Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali; obětovali bálům, pálili kadidlo modlám.“ (Oz 11,2) Stejně přiznává i prorok Izaiáš: zbloudili jsme z tvých cest, ztvrdlo nám srdce (srov. Iz 63,17).

Přesto jsou obě čtení vyjádřením důvěry: Zhřešili jsme, byli jsme v hříších stále. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak) jednal s těmi, kdo v něho doufají. (srov. Iz 63,19b – 64,7) Hospodin ubezpečuje: Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, nevzplanu hněvem. (srov. Oz 11,9)

Kéž i nás adventní doba povzbudí k synovské důvěře v Boha. Kéž i my se učíme volat: „Hospodine, Ty jsi náš otec,“ – zvláště ve chvílích, kdy si uvědomíme vlastní hřích. A tak tedy bděme (srov. Mk 13,37)...Liturgická čtení
První čtení: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Žalm: Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19
Druhé čtení: 1 Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,33-37
Zatím chybí jakýkoliv komentář. Chcete-li jeden přidat, nejprve se přihlašte.
Nahrávky
Eliáš Pašije Pašije Jan Křtitel Pašije Jonas Koncert Pašije
http://www.farnost-chrudim.cz/
Přihlášení
Login
Registrace